Algemene Verkoopvoorwaarden

 

Contact

North Group bv

Rue Léopold 32,
5500 Dinant
België

info@northgroup.be

 

BE0695.776.941

 

De wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming is de heer Quentin GEUBEL

+32 489 87 68 53

info@northgroup.be

 

De website NorthGroup.be is een dienst van North Group bv, met maatschappelijke zetel te 5500 Dinant, Rue Léopold 32, ingeschreven in de KBO met het nummer 0695/776.941.

North Group bv biedt de mogelijkheid om producten online aan te kopen op de website www.northgroup.be.

 

 1. Toepassingsgebied

1.1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van Producten via de website www.northgroup.be, tussen North Group bv, hierna de Verkoper genoemd, en een Koper. Zij regelen de relatie tussen de Verkoper en de Koper van Producten.

De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn op elk moment beschikbaar via volgende link: https://www.northgroup.be/nl/privacybeleid/ , ook tijdens de precontractuele fase.

In uitzonderlijke gevallen kan er op basis van een schriftelijke overeenkomst worden afgeweken van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden. Deze afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, aanvulling of schrapping van de clausules waarop zij betrekking hebben, en hebben geen enkele invloed op de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden. De Verkoper behoudt zich het recht voor deze Algemene Verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen, mits redelijke kennisgeving en zonder terugwerkende kracht.

1.2. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing in aanvulling op de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de website www.northgroup.be.

De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn op elk moment, ook tijdens de precontractuele fase, beschikbaar via volgende link:  https://www.northgroup.be/nl/privacybeleid/

 1. Sluiting van de verkoopovereenkomst tussen de Gebruiker en de Verkoper

2.1. Elke verkoop verloopt op volgende manier:

 1. a) De Producten worden op het Platform voorgesteld met een beschrijving die de essentiële kenmerken en prijs toont aan de Gebruiker. De foto’s, legendes en andere elementen ter illustratie van de Producten zijn niet bindend. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste foto’s of legendes. De Verkoper verbindt zich er desondanks toe om eventuele onnauwkeurigheden zo snel mogelijk te corrigeren na op de hoogte te zijn gebracht.
 2. b) De Gebruiker selecteert het of de Product(en) die hij of zij wenst te kopen.
 3. c) De Gebruiker bevestigt de keuze van het Product en erkent en aanvaardt de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden bij de validatie van zijn bestelling.
 4. d) De Gebruiker kiest de bezorgmethode en betaalt de aankoopprijs van het Product.
 5. e) De Gebruiker ontvangt een bevestigingsmail van de registratie van de bestelling.
 6. f) De Verkoper wordt door North Group bv op de hoogte gebracht dat één of meer van de online geplaatste Producten besteld zijn.
 7. g) De Verkoper verbindt zich ertoe de bestelling(en) van de Gebruiker binnen de 24 uur na ontvangst van de bestelbevestiging te bevestigen.

Indien de Verkoper de bestelling niet bevestigt, wordt de overeenkomst tussen de Gebruiker en de Verkoper automatisch geannuleerd en wordt elke partij vrijgesteld van haar verplichtingen.

2.2. De productaanbiedingen van de Verkoper gelden zolang de Producten zichtbaar zijn op het Platform en zover de voorraad strekt. Indien een Product uitzonderlijk niet beschikbaar is na de bestelling door de Gebruiker, brengt de Verkoper de Gebruiker hiervan op de hoogte en wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

 

 1. Prijs en betaling

3.1. De aankoopprijs van het Product wordt door de Verkoper vastgelegd. Hij wordt op de infofiche uitgedrukt in euro inclusief btw. Hij omvat niet (i) de voorbereidende kosten, noch (ii) de verzendkosten ten laste van de Gebruiker, noch (iii) de aftrek van enige korting of aankoopbon die persoonlijk aan de Gebruiker werd toegekend.

De Verkoper behoudt zich het recht voor de prijzen te allen tijde te wijzigen. De Producten worden echter gefactureerd op basis van de Aankoopprijs die van kracht is op het moment van bevestiging van de bestelling door de Gebruiker.

3.2. De betaling op het Platform kan gebeuren met een kredietkaart, zoals Visa, Mastercard, American Express, of met Bancontact. De Gebruiker moet de naam op de kredietkaart of Bancontact-kaart vermelden, alsook het nummer van de kaart, de vervaldatum en het controlenummer (enkel voor kredietkaarten). Sommige uitgevende banken kunnen een extra handtekening vragen, zoals een digipas. De geldigheid van de betaling wordt na verificatie bij de uitgevende bank al dan niet bevestigd.

3.3.  In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijft de Verkoper eigenaar van de verkochte producten tot de dag van volledige betaling van de prijs in hoofdsom en/of rente(s) en/of forfaitaire som(men).

Op basis van deze overeenkomst draagt de Gebruiker alle door derden aan de Verkoper verschuldigde sommen over aan de Verkoper. De Gebruiker stelt de Verkoper vrij van alle formaliteiten van betekenis en draagt alle daaruit voortvloeiende kosten. Bovendien geeft de Gebruiker goedkeuring aan de Verkoper om het materiaal, zolang het niet volledig is betaald, te allen tijde terug te nemen, waar het zich ook bevindt.

 

 1. Verzendmethodes en -kosten

De Producten worden geleverd op het door de Gebruiker opgegeven adres en verzonden onder de door de Gebruiker gekozen voorwaarden bij het plaatsen van zijn bestelling. Het is bijgevolg de exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie correct is en blijft, en dat de Gebruiker hierdoor de op het Platform aangekochte Producten kan ontvangen.

De Producten worden geleverd voor rekening en op risico van de Verkoper. Zodra de Gebruiker of een gemachtigde persoon, die al dan niet stilzwijgend gemachtigd is om de Gebruiker te vervangen, de bestelde Producten fysiek in bezit krijgt, worden de risico’s van verlies of beschadiging van de Producten op hem overgedragen.

 

 1. Herroepingsrecht

5.1. De Gebruiker heeft binnen de 14 dagen vanaf de dag volgend op de leveringsdatum het recht om aan de Verkoper mee te delen dat hij of zij van de aankoop afziet, en dat zonder een boete te moeten betalen of een reden te moeten geven. Dit herroepingsrecht wordt door de Verkoper aan de Gebruiker toegekend om hem of haar de mogelijkheid te geven om het gekochte goed te controleren in dezelfde omstandigheden als in een fysieke winkel.

5.2. Dit herroepingsrecht kan echter enkel worden uitgeoefend indien de Gebruiker de Verkoper binnen de 14 dagen vanaf de dag volgend op de dag van levering per brief of e-mail op de hoogte heeft gesteld van het voornemen tot herroeping van de overeenkomst, en op voorwaarde dat de Gebruiker de goederen binnen de 14 dagen na deze kennisgeving in onbeschadigde staat terugstuurt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons in de vorm van een ondubbelzinnige verklaring (bv. een schrijven per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing tot herroeping van deze overeenkomst.

U kunt het herroepingsformulier hier downloaden: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf

En dit per e-mail naar ons versturen:

info@northgroup.be

 

Per post

North Group bv
Rue Léopold 32
5500 Dinant
België

Om ervoor te zorgen dat de herroepingstermijn wordt nageleefd, verzendt u vóór het verstrijken van de herroepingstermijn uw mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht.

Voor volgende overeenkomsten is de uitoefening van het herroepingsrecht niet mogelijk:

– leveringsovereenkomsten van goederen die zijn vervaardigd volgens specificaties van de consument of van duidelijk gepersonaliseerde goederen;

– leveringsovereenkomsten van goederen die snel kunnen bederven of vervallen;

– leveringsovereenkomsten van goederen waarvan het zegel na levering werd verbroken door de consument, en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden teruggezonden;

– leveringsovereenkomsten van audio- of video-opnames of van software, wanneer het zegel hiervan na de levering werd verbroken door de consument.

5.3. In geval van uitoefening van het herroepingsrecht stuurt de Gebruiker de goederen op eender welke wijze terug aan de Verkoper, en dat op eigen risico en voor eigen rekening. Zendingen ‘Port betaald door de geadresseerde’ of ‘Onder rembours’ worden dan ook geweigerd.

De Verkoper kan de terugbetaling uitstellen tot ontvangst van de goederen, of totdat de Gebruiker een verzendingsbewijs van de goederen heeft aangeleverd, naargelang wat zich het eerst voordoet.

5.4. Indien het herroepingsrecht conform bovenstaande voorwaarden werd uitgeoefend, betaalt de Verkoper het door de Gebruiker betaalde bedrag voor de aankoop van het of de goed(eren) terug. De terugbetaling gebeurt op het bankrekeningnummer dat de Gebruiker in het herroepingsverzoek moet vermelden.

5.5. De Gebruiker kan geen gebruik maken van dit herroepingsrecht indien de geleverde producten duidelijk gebruikt of beschadigd zijn of indien er onderdelen ontbreken. We vragen om de producten goed beschermd, indien mogelijk in de originele verpakking, in perfecte staat om opnieuw te verkopen (niet beschadigd of vuil), met alle accessoires, gebruiksaanwijzingen en brochures, terug te sturen naar bovenvermeld adres, indien mogelijk met de originele verkoopfactuur, waarvan de Gebruiker een kopie bewaart, en de Retourbevestiging. U bent enkel aansprakelijk voor de waardevermindering van het goed die het gevolg is van een andere behandeling dan die welke nodig was om het type, de kenmerken en de goede werking van het goed vast te stellen. Weet dat deze voorwaarden geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

Pakketten zonder enig element waarmee de afzender kan worden geïdentificeerd (retourcode, bestelnummer, naam, voornaam, adres), kunnen bijvoorbeeld ook niet worden teruggezonden. Verzonden artikelen die niet worden aanvaard als retour, worden door de Verkoper ter beschikking gehouden van de Gebruiker. De Gebruiker moet deze terugnemen en ervoor betalen.

De consument mag de goederen enkel manipuleren om de goede werking ervan te controleren en om te kijken of het wel degelijk om het bestelde product gaat.

5.6. In geval van abnormale of overdreven retourzendingen, kan de Gebruiker de toegang tot het Platform worden ontzegd.

 

 

 

 1. Garantie voor privégebruik

6.1. Alle Producten die door een Gebruiker voor privégebruik worden aangeschaft, hebben een garantie van twee jaar. De door de Verkoper aangeboden garantie komt overeen met de wettelijke garantie en doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de Gebruiker. Indien het Product niet voor privédoeleinden wordt gebruikt, zijn de beperkte garantievoorwaarden van de fabrikant/leverancier van toepassing.

De Verkoper garandeert dat de Producten conform de bestelling van de Gebruiker zijn en dat ze voldoen aan de normale verwachtingen van de Gebruiker, rekening houdend met de specificaties van de Producten.

 

6.2. In geval van een defect aan het Product kan de Gebruiker binnen een redelijke termijn en naargelang de beschikbaarheid van gelijkaardige artikelen vragen om een kosteloze reparatie of vervanging van het Product.

Indien de reparatie of vervanging onredelijk of onmogelijk is, of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Gebruiker het recht om een prijsvermindering of terugbetaling te vragen.

Indien het gebrek meer dan twee maanden na de levering wordt ontdekt, moet de Gebruiker het bestaan van de non-conformiteit op het tijdstip van de levering aantonen.

6.3. De garantie is niet van toepassing op normale slijtage van bepaalde artikelen, en ook niet op gebreken en schade die ontstonden door de schuld van de Gebruiker.

 

 1. Aansprakelijkheid

Er kan slechts een beroep worden gedaan op de aansprakelijkheid van de Verkoper ten opzichte van de Gebruiker voor feiten die rechtstreeks aan de Verkoper te wijten zijn en die voor hem nadelige gevolgen veroorzaken die rechtstreeks verbonden zijn met deze feiten. Voor indirecte schade kan er geen beroep worden gedaan op de aansprakelijkheid. Er kan geen beroep worden gedaan op de aansprakelijkheid van de Verkoper in geval van een verkeerd gebruik van het Product door de Gebruiker of in geval van een fout van zijn of haar kant. De aansprakelijkheid kan ten slotte niet worden ingeroepen voor feiten die aan een derde toe te schrijven zijn.

Indien de aansprakelijkheid van de Verkoper wordt erkend of vastgesteld, is deze aansprakelijkheid strikt beperkt tot de betaling van een schadevergoeding en van interesten, die niet hoger mogen liggen dan de waarde van de door de Gebruiker bestelde Producten.

 

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn opgesteld volgens de beginselen en bepalingen van het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot de toepassing of interpretatie ervan valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper.

 

 1. Online platform voor geschillenbeslechting

Conform Verordening nr. 524/2013 heeft de Europese Commissie een Europees platform opgericht voor online beslechting van geschillen. Dit platform vergemakkelijkt de onafhankelijke buitengerechtelijke beslechting van geschillen tussen consumenten en professionele gebruikers.

Dit platform is toegankelijk via volgende link http://ec.europa.eu/consumers/odr/